چیلر صنعتی

چیلر آب خنک

مشخصات فنی چیلرهای تراکمی آب خنک اینورتر فوق کم مصرف با استهلاک بسیار پایین :

کمپرسورهای اینورتر:

در کمپرسورهای  دور ثابت کنترل کمپرسور جهت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور کنترل می شود که باعث می شود در هر بار خاموش و روشن شدن، شوک به سیستم برق و تجهیزات سیستم خنک کننده از جمله کمپرسورها وارد می شود ولی …

13
14

چیلر هواخنک

مشخصات فنی چیلرهای تراکمی هوا خنک اینورتر فوق کم مصرف با استهلاک بسیار پایین :

کمپرسورهای اینورتر:

در کمپرسورهای  دور ثابت کنترل کمپرسور جهت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور کنترل می شود که باعث می شود در هر بار خاموش و روشن شدن، شوک به سیستم برق و تجهیزات سیستم خنک کننده از جمله کمپرسورها وارد می شود ولی …